Plasma blob motion in the simple magnetized toroidal plasma of the Thorello device