τι είναι η φιλοσοφικα προσανατολισμένη βιογραφική ανάλυση