Paclitaxel neurotoxicity: anti-apoptotic effect of resveratrol