Carbamazepine, phenytoin and phenobarbital in drug-resistant partial epilepsies