Nostalgia del futuro: tra memorie incarnate e fantasie disattese