Asymmetrical Pseudo-Extinction Phenomenon in the Illusory Line Motion