Cryptanalysis of the shpilrain-ushakov protocol for Thompson's group