L'Africa, l'arte e la vita: l'opera plurale di Virginia Ryan